Request for Comments (RFC)

Request for Comments (RFC) to ponumerowany dokument, w którym opracowane, opisane i zdefiniowane są protokoły, koncepty, metody i programy Internetu. Dokumentami RFC zarządza IETF Internet Engineering Task Force). Duża część standardów stosowana w Internecie jest dostępna w dokumentach RFC. Niektóre elementarne dokumenty RFC zostały zniesione jako standardy. Jednak większa część dokumentów RFC nie osiąga standardowego statusu ale jest stosowana jako standard. Powodem tego jest, że grupy lub osoby współdziałające przy jednym dokumencie wykorzystują swój czas zasadniczo do ulepszenia protokołu a nie do procesu standaryzacji.

Przy pierwszych publikacjach dokumentu RFC dyskutuje się w rzeczywistości o technicznych stanie faktycznym. Request for Comments zatrzymuje swoją nazwę, gdy rozwinie się do quasi standardu poprzez ogólną akceptację. Numeracja RFC może się zmienić, gdy powstanie nowy dokument ze znacznymi zmianami lub uzupełnieniami albo przez połączenie kilku procedur początkowych.

Formalizm dokumentu Request for Comments

Przy tworzeniu dokumentów FRC stosowany jest ścisły formalizm. Jak należy pisać dokumenty RFC, opisane jest w RFC 2223. RFC 2119 ustala, jakie znaczenie przypisane jest pojedynczym pojęciom jak na przykład "Must" lub "Must not”. Przez to ma się unikać błędnych interpretacji. Jednoznacznie zdefiniowane jest też składanie łańcuchów znaków. Po opublikowaniu dokumentu RFC nie można już go poprawić. Można go zastąpić jedynie przez nowy dokument RFC.

Znaczenie statusu dokumentu RFC

Każdemu Request for Comments przyporządkowany jest dany status. Dokument RFC jest informacyjny, gdy zawiera on wskazówkę lub pomysł dla wspólnoty sieciowej. Eksperymentalny dokument RFC jest przewidziany do eksperymentowania lub stanowi stadium początkowe ewentualnego standardu. Inne możliwe statusy to draft (do oceny), proposed (propozycja dla standardu), standard (oficjalny standard) lub historic (już niewykorzystywany). Dokumenty RFC ze statusem required należy natychmiast zastosować a przy recommended/suggested zastosowanie jest zalecane. Przy elective RFC to zastosowanie zostało odblokowane.