Ochrana údajov

Úvod

Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť NFON GMBH veľmi dôležitá. Pre ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sú v daných prípadoch pri návšteve našich webových stránok zbierané alebo nám Vami sprostredkované, konáme v súlade s aplikovateľnými zákonnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

Za prevádzku tejto internetovej prezentácie je zodpovedná spoločnosť 

Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten.

NFON GMBH zodpovedajúcim spôsobom splnila svoju povinnosť stanoviť osobu poverenú ochranou osobných údajov. Zastihnete ju nasledovne:

Markus Kreder
dataprotection.cee(at)nfon.com

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú Vašej osoby alebo s ňou môžu byť spájané (vztiahnuteľné na osoby). Patria tu informácie ako Vaše meno, adresa, poštová adresa alebo Vaše telefónne číslo. Informácie, ktoré nemožno spojiť s Vašou identitou, pod to nespadajú.

Pre spracovanie osobných údajov vždy platí zákaz s výhradou povolenia. To znamená, že spoločnosť NFON GMBH smie osobné údaje spracovávať len vtedy, keď je to zákonom explicitne dovolené.

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na účely technického zabezpečenia tejto stránky, na účely analýzy používateľskeho správania alebo na poskytnutie sociálnym médiám. Akékoľvek iné spracúvanie Vám pred spracúvaním oznámime, resp. s ním musíte súhlasiť. Spracúvanie je preto založené na nasledujúcich právnych základoch: Článok 6 ods. 1 a) a f) GDPR

Na základe článku 6, ods. 1 f) budú ďalej spracované aj vaše osobné údaje určené na odoslanie newsletterov. Odoslanie prebehne aj bez súhlasu, pokiaľ toto slúži na začatie rokovania o zmluve alebo zákonne povolenej priamej reklame. Tu sa po zvážení záujmov vychádza z toho, že chcete byť vždy informovaní o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. o zmene koncových prístrojov, a vaše práva a slobody nebudú tým ovplyvnené.

Z technických dôvodov sú osobné údaje okrem toho spracovávané používaním http-protokolu alebo nasadením súborov cookie.

Používaním http-protokolu sa na serveri zhromažďujú nasledovné údaje:

Dátum

Dĺžka uloženia

Typ/verzia prehliadača

14 mesiacov

Používaný prevádzkový systém

14 mesiacov

Referrer URL

14 mesiacov

IP-adresa

60 dní

Čas požiadavky

14 mesiacov

Newsletter: Na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely odosielania newsletterov. Ich odosielanie je možné bez súhlasu iba vtedy, ak slúži na účely zákonom povoleného priameho marketingu. Po zvážení záujmov sa vychádza z toho, že by ste chceli byť kedykoľvek informovaný o novinkách o existujúcich alebo nových produktoch, napr. zmene koncových zariadení, a Vaše práva a slobody tým nie sú dotknuté. Ak to však zákon vyžaduje, vyžiadame si Váš súhlas so zasielaním newsletterov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 a) GDPR. Osobné údaje sa spracúvajú, pokiaľ sa neodvoláte. Môžete tak urobiť kedykoľvek.

Zaznamenávanie potenciálnych zákazníkov: Na základe čl. 6 ods. 1 b) GDPR sa Vaše údaje zaznamenávajú a spracúvajú ako údaje o potenciálnych zákazníkoch. Účelom spracúvania údajov je príprava na uzatvorenie zmluvy. Na tieto účely sa spracúvajú iba údaje, ktoré uvediete vo formulári k zaznamenávaniu potenciálnych zákazníkov. Údaje sa uchovávajú v období prípravy na uzatvorenie zmluvy. V súlade so zákonnými lehotami uchovávania sa tieto okamžite vymažú, pokiaľ sa zmluva neuzatvorí. Pokiaľ sa zmluva uzatvorí, údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu tiež v súlade so zákonnými lehotami uchovávania.

Akékoľvek ďalšie spracovanie osobných údajov Vám bude pred spracovaním zobrazené, resp. bude pre Vás zrozumiteľné z dôvodu samostatného zadávania. Doby ukladania sú stanovené na základe procesov a účelovo, a sú realizované v súlade so všetkými právnymi povinnosťami.

V kapitole „Súbory cookie“ je výslovne objasnené, ktoré osobné alebo na osoby sa vzťahujúce údaje sú pri používaní súborov cookie spracovávané a ako dlho sú nasadené súbory cookie ukladané.

Vami sprostredkované údaje budú za týmto účelom poskytnuté nasledovným príjemcom:

Kategória

Účel

Sprostredkovanie tretej krajine

Digitálna agentúra

Prevádzka internetovej stránky

nie

Poskytovateľ nástrojov pre analýzu

Analýza používania

Áno, USA

Reklamná agentúra

Vývoj, dizajn a marketing

nie

Nástroj CRM

Marketing

Áno, USA

Sociálne média

Marketing, Newsletter

nie

Ak majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným príjemcom, ako je uvedené, budete o tom informovaný pred spracovaním a musíte s tým súhlasiť. Sprostredkovaním tretej krajine, kde je úroveň ochrany osobných údajov adekvátne nižšia, nie je možné zabezpečiť spracovanie údajov v súlade s národnými predpismi.

Pokiaľ sa údaje prenášajú do tretej krajiny, budú Vaše osobné údaje chránené zmluvnými dohodami s príjemcom v súlade s čl. 44 GDPR.
Ak chcete získať kópiu predmetných dohôd, obráťte sa na kontaktnú adresu uvedenú v ďalšej časti.

Práva dotknutých osôb

Vy ako dotknutá osoba, ktorej údaje su spracovávané, máte kedykoľvek nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na korekciu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov
  • Právo na námietku, najmä pri spracovaní podľa článku 6, ods. 1 a) a f) DSGVO.
  • Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, obráťte sa prosím písomne bez použitia formulára na uvedenú kontaktnú adresu. Ak chcete uplatniť Vaše právo na odvolanie, doteraz vykonané spracovanie údajov tým ostane nedotknuté.

Súbory cookie

Na našich webových stránkach sú používané súbory cookie. Cookie je malý dátový záznam, ktorý môže byť uložený na Vašom pevnom disku. Tento záznam je vytvorený a následne Vám odoslaný prostredníctvom webového servera, s ktorým ste vytvorili spojenie pomocou Vášho webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Google Chrome alebo Mozilla Firefox).
V nasledujúcej tabuľke obdržíte relevantné informácie o súboroch cookie, ktoré používame:

Cookie

Funkcia

Dĺžka uloženia

dc

Demografické údaje a údaje o záujmoch, reklama a funkcie remarketingu

3 mesiace

 ga

Slúži na rozlišovanie používateľov

2 roky

 gaid

Slúži na rozlišovanie používateľov

24 hodín

 _dc_gtm_uapropertyid

Tento súbor cookie je spojený s webovými stránkami, ktoré používajú Google Tag Manager, aby načítali na stránku ďalšie skriptá a kódy. Tam, kde je používaný, je potrebné považovať ho za nevyhnutný, pretože bez neho ostatné skriptá nemusia správne fungovať. Koniec mena je jednoznačné číslo, ktoré predstavuje príslušné konto od Google Analytics.

1 minúta

 gaaudiences

Demografické údaje a údaje o záujmoch, reklama a funkcie remarketingu.

3 mesiace

‌fr

Používa ho Facebook, aby zobrazil množstvo reklamných produktov, napríklad ponuky v reálnom čase od tretích inzerentov.

3 mesiace

‌MUID

Bing Ads (predtým Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, ktorá ponúka reklamu Pay-per-Click na Bing ako aj na Yahoo! vyhľadávačoch

1 rok

‌MUIDB

Bing Ads (predtým Microsoft adCenter a MSN adCenter) je služba, ktorá ponúka reklamu Pay-per-Click na Bing ako aj na Yahoo! vyhľadávačoch

1 rok

‌__qca

Adserver, nákupná platforma, platforma spravovania údajov poskytovateľa služby Adform.

1 rok

‌cid

Adserver, nákupná platforma, platforma spravovania údajov poskytovateľa služby Adform.

2 mesiace

‌uid Adserver, purchasing platform, data management platform from the access provider, Adform.

2 mesiace

‌IDE

Používa ho Google DoubleClick na registráciu a nahlásenie konaní používateľa na webovej stránke po zobrazení alebo kliknutí na reklamu poskytovateľa, za účelom merania účinnosti reklamy a zobrazenia cielenej reklamy pre používateľa.

3 mesiace

‌mc

Quantcast KI riadené Targeting riešenie

1 rok

Ak chcete zakázať sledovacie skripty a nepodstatné súbory cookie, kliknite sem.

Tabuľka zobrazených súborov cookie je prehľad všetkých súborov cookie, ktoré používa spoločnosť NFON GMBH na všetkých internetových stránkach skupiny. Pre webovú stránku, ktorú aktuálne navštevujete, to nevyhnutne neznamená, že všetky uvedené súbory cookie sú používané.

Vačšina prehliadačov je momentálne štandardne nastavená tak, že automaticky akceptujú súbory cookie. Máte však možnosť nastaviť Váš prehliadač tak, že odmietne súbory cookie alebo ich predošlé zobrazenie. Vypnutie súborov cookie však čiastočne neumožňuje bezchybné načítanie častí domovskej stránky. Okrem toho môžete súbory cookie kedykoľvek vymazať aj manuálne.

Plugin – Sociálne média

Používanie tlačidiel odkazov tzv. sociálnych sietí na domovskej stránke
Naša domovská stránka obsahuje tlačidlá odkazov pre internetové ponuky spoločností Facebook, Twitter, Google+ a XING (následne „Sociálne siete“ alebo „Ponúkatelia“).

Tlačidlo odkazu pre sociálnu sieť Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, je označené bielym písmenom „f“ na modrom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre službu Mikroblogging Twitter, ktorú ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, je označené bielym vtákom na modrom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre sociálnu sieť Google+, ktorú ponúka a prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, je označené bielym písmenom „g“ ako aj znamienkom plus, obe na červenom pozadí.

Tlačidlo odkazu pre business sociálnu sieť XING, ktorú ponúka a prevádzkuje spoločnosť XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, je označené štylizovaným svetlo- a tmavozeleným písmenom „X“.

Tlačidlo odkazu pre sociálne médium Youtube, ktoré prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), je označené červeno-bielym symbolom.

Ak kliknete na jedno z tlačidiel, budete presmerovaný na našu príslušnú webovú prezentáciu vo vybranej sociálnej sieti. Ak ste paralelne prihlásený vo Vašom existujúcom účte vo vybranej sociálnej sieti, môže to Vašu návštevu našej webovej prezentácie priradiť k Vášmu používateľskému účtu. Závisle od zvolenej sociálnej siete máte okrem toho napríklad možnosť sledovať našu príslušnú webovú prezentáciu, a tým od nás získavať aktuálne informácie alebo zdieľať tieto informácie s inými účastníkmi príslušnej sociálnej siete.
Ďalšie informácie ohľadom používania sociálnych sietí nájdete pre:

Facebook na http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter na https://support.twitter.com/ ako aj https://twitter.com/tos
Google+ na http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING na https://www.xing.com/help/
Youtube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ak si neželáte, aby príslušný poskytovateľ priradil Vašu návštevu našej webovej prezentácie k Vášmu príslušnému používateľskému účtu, vopred sa z neho odhláste.

Webová analýza

Tu Vás chceme informovať o nástrojoch, ktoré spoločnosť NFON GMBH používa na webovú analýzu. Nasadzuje buď Google Analytics alebo Piwik.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc. („Google“), a Google Adwords. Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbry, ktorú sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované prostredníctvom súboru cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sú spravidla odosielané na server spoločnosti Google v USA a tam ukladané. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná IP-anonymizácia, spoločnosť Google vrámci členských štátov Európskej únie a iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti Vašu IP-adresu. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP-adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a tam skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP-adresa, ktorá je vrámci Google Analytics sprostredkovaná z Vášho prehliadača, nie je spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje generované súborom cookie súvisiace s Vašim používaním webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Analitični podatki so uporabljeni tudi za optimiziranje naše spletne strani z Google Optimizerjem.

Ďalšie a podrobné informácie o používateľských podmienkách a ochrane osobných údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bola Google Analytics rozšírená o funkciu anonymizácie, aby bola zaručená anonymná evidencia IP-adries.