Calling Line Identification Restriction (CLIR)

Analógové aj digitálne telefónne systémy sa vyznačujú funkciou zamedzenia zobrazenia ID volajúceho alebo Calling Line Identification Restriction (CLIR). Táto funkcia umožňuje volajúcemu zabrániť, aby sa jeho telefónne číslo zobrazilo príjemcovi hovoru. Takto nie je možné identifikovať volajúceho podľa telefónneho čísla, aj keď sú telefón a pripojenie príjemcu vybavené funkciou CLIP.

Funkcia CLIR sa dá zvyčajne zapnúť a vypnúť pre jednotlivé hovory alebo všeobecne pre všetky hovory. Toto je umožnené prenosom určitých signálnych informácií alebo prostredníctvom vopred nastavených číselných postupností a tónov pri vytáčaní príslušného telefónu.

Funkcia CLIR umožňuje volajúcemu zostať do určitej miery v anonymite, pretože telefónne číslo sa prenáša len na telefónnu prípojku príjemcu hovoru. Avšak, operátor telefónnej siete môže identifikovať volajúceho.

Výnimkou sú telefónne centrá núdzových služieb. Hasiči, polícia a rýchla zdravotná služba vždy vidia číslo volajúceho na displeji, aj keď má volajúci aktivovanú funkciu CLIR. Takto je zaručené, že pomoc v núdzi sa môže poskytnúť tak rýchlo po prijatí núdzového volania, ako sa dá, a zabráni sa zneužitiu telefónneho čísla. Na ignorovanie zamedzenia zobrazenia ID volajúceho telefónne centrá využívajú funkciu zrušenia zamedzenia zobrazenia ID volajúceho (Calling Line Identification Restriction Override – CLIRO).

Zákonné predpisy uvádzajú, že niektorí volajúci majú zakázané používať funkciu CLIR, napríklad pri hovoroch na účely predaja.