Calling Line Identification Presentation (CLIP)

Použitím funkcie identifikácie volajúceho (Calling Line Identification Presentation – CLIP) sa môže príjemcovi hovoru zobraziť telefónne číslo volajúceho. Kým pôvodne bola funkcia CLIP dostupná len na použitie s digitálnymi telefónnymi systémami ISDN, v súčasnosti ju podporujú a využívajú aj analógové telefónne systémy.

Funkcia CLIP je k dispozícii aj so všetkými ostatnými variantmi digitálneho telefonovania, ako je napríklad Voice over IP (VoIP). Pri digitálnych telefónnych systémoch sa prenos telefónneho čísla alebo ID volajúceho realizuje cez samostatný signálny kanál, ktorý je nezávislý od hlasového prenosu. Oproti tomu sa pri analógových telefónnych systémoch prenášajú modulované audio signály do telefónu príjemcu ako informácie s ID volajúceho, kým telefón zvoní a signalizuje prichádzajúci hovor. Aby sa zobrazilo ID volajúceho, musí tento proces podporovať telefón volajúceho.

Predpokladom na používanie funkcie CLIP je, že ID volajúceho nie je zakázané zo strany volajúceho. Ak sú splnené všetky predpoklady na používanie funkcie identifikácie volajúceho, ID volajúceho sa zobrazí na displeji telefónu príjemcu hovoru, kým telefón zvoní a signalizuje prichádzajúci hovor. Existuje aj možnosť zobrazenia mena volajúceho, ak je telefón príjemcu vybavený vlastným konfigurovateľným adresárom.

Zákonné predpisy uvádzajú, že volajúci na účely predaja alebo reklamy musia mať aktivovanú funkciu CLIP, aby sa telefónne číslo tohto volajúceho vždy zobrazovalo pri takýchto hovoroch.