ISDN

  U telekomunikacijskoj tehnologiji, kratica ISDN označava tehnički pojam "Integrated Services Digital Network" i odnosi se na digitalni standard za telefonske mreže. Kao što naziv implicira, ova vrste mreže omogućava prijenos različitih vrsta komunikacijskih usluga. Osim glasovnih poziva, ISDN omogućava prijenos podatkovnih paketa i slanje faks poruka.

  U nekim zemljama, ISDN tehnologija zamijenila je analogne telefonske mreže, i omogućila integriranje svih vrsta usluga u standardnu mrežu. Ova digitalizacija omogućila je krajnjim korisnicima pristup digitalnim ISDN telefonskim linijama.

  U odnosu sa analognom vezom, ISDN pretplatnička linija nudi čitav niz prednosti. Osnovna ISDN linija omogućava veći broj telefonskih ili komunikacijskih uređaja, sa različitim brojevima (MSNs), da rade i koriste dvije paralelne veze istodobno. Osim toga, ISDN veza nudi veće brzine prijenosa podataka u odnosu na analognu vezu koristeći modem, kao na primjer, za pristup internetu.

  Da bi koristili ISDN liniju, krajnji korisnici trebaju posebni telefon ili faks uređaj koji podržava ISDN. Uporaba takozvanih A/B konektora za povezivanje analognih uređaja na digitalnu vezu je uobičajeno. U međuvremenu, ostale tehnike popust DSL-a ili kabelskih veza koriste se za povezivanje na internet. Danas, telefonska tehnologija se razvija daleko od ISDN-a prema IP telefoniji pa sve do VOIP-a.

  [Translate to Hrvatska:] <p>In comparison to an&nbsp;analogue connection, an ISDN subscriber line offers a whole range of advantages. The basic ISDN line allows multiple phones or communication devices, with different numbers (MSNs), to operate and use two parallel connections simultaneously. In addition, the ISDN connection also offers higher data transfer rates to an analogue connection using a modem, for example, when accessing the Internet.
  • To utilise the ISDN line, end users need special ISDN-capable phones or faxes. The use of so-called A/B converters, linking analogue devices to a digital
  • connection, is common. Meanwhile, other techniques such as DSL or cable connections are used for connecting to the internet. Nowadays, phone technology is evolving away from ISDN and towards IP telephony via&nbsp;Voice over IP&nbsp;(VoIP).</p>