Analogno povezivanje

Analogna linija je telefonska linija koja nas povezuje sa analognom telekomunikacijskom opremom kao što su telefoni, fax uređaji ili modemi. Prijenos glasovnih informacija ili podataka se obavlja u analognom obliku. Glas se prenosi elektromagnetskim vibracijama na frekvenciji prikladnoj za glasovne informacije. Kod analognih telefonskih linija kvaliteta glasa može biti narušena elektromagnetskim zračenjima. Suprotno analognim su digitalne telefonske linije, gdje se sve informacije prenose digitalnim putem u obliku niza nula i jedinica. Dugo vremena analogne telefonske linije su dominirale svijetom telekomunikacija no sada svi telefonski sustavi imaju potpuno digitaliziranu jezgru. Bez obzira na to, analogne telefonske linije se koriste i dan danas. Kod takvih sustava se analogni signal pretvara u digitalni ili se prosljeđuje izravno do korisničkog analognog priključka.

Ti priključci imaju i analogne i digitalne konektore i ugrađene A/D konvertere. Analogni telefonski priključak konvertira analogni signal telefonskog terminala u digitalni signal i prenosi ga putem digitalnog sučelja u određenoj telefonskoj mreži. Takozvani Voice over IP (VoIP) portovi pružaju takvom analognom telefonskom priključku mogućnost komunikacije sa digitalnom mrežom (obično preko usmjernika ili nekog vlastitog uređaja). Analogni terminali mogu se spojiti izravno na usmjernik ili funkcionirati kao zasebni uređaji.

Daljnje informacije

Virtualni uređaj za faksanje

S Cloudya tehnologijom možete slati i primati fakseve. • Kontaktirajte svakog zaposlenika izravno s osobnim brojem faksa • Dijelite virtualne uređaje za faksanje s korisničkom grupom • Primajte…

Pročitajte više

Voice over IP

What is Voice over IP (VoIP)?
Voice over IP (VoIP) is the most common method for making phone calls over the internet. This is in contrast to traditional telephony, where communication is over the…

Pročitajte više

ISDN

U telekomunikacijskoj tehnologiji, kratica ISDN označava tehnički pojam "Integrated Services Digital Network" i odnosi se na digitalni standard za telefonske mreže. Kao što naziv implicira, ova vrste…

Pročitajte više