Analogno povezivanje

Analogna linija je telefonska linija koja nas povezuje sa analognom telekomunikacijskom opremom kao što su telefoni, fax uređaji ili modemi. Prijenos glasovnih informacija ili podataka se obavlja u analognom obliku. Glas se prenosi elektromagnetskim vibracijama na frekvenciji prikladnoj za glasovne informacije. Kod analognih telefonskih linija kvaliteta glasa može biti narušena elektromagnetskim zračenjima. Suprotno analognim su digitalne telefonske linije, gdje se sve informacije prenose digitalnim putem u obliku niza nula i jedinica. Dugo vremena analogne telefonske linije su dominirale svijetom telekomunikacija no sada svi telefonski sustavi imaju potpuno digitaliziranu jezgru. Bez obzira na to, analogne telefonske linije se koriste i dan danas. Kod takvih sustava se analogni signal pretvara u digitalni ili se prosljeđuje izravno do korisničkog analognog priključka.

Ti priključci imaju i analogne i digitalne konektore i ugrađene A/D konvertere. Analogni telefonski priključak konvertira analogni signal telefonskog terminala u digitalni signal i prenosi ga putem digitalnog sučelja u određenoj telefonskoj mreži. Takozvani Voice over IP (VoIP) portovi pružaju takvom analognom telefonskom priključku mogućnost komunikacije sa digitalnom mrežom (obično preko usmjernika ili nekog vlastitog uređaja). Analogni terminali mogu se spojiti izravno na usmjernik ili funkcionirati kao zasebni uređaji.

Daljnje informacije

Virtualni uređaj za faksanje

S Cloudya tehnologijom možete slati i primati fakseve.

  • Kontaktirajte svakog zaposlenika izravno s osobnim brojem faksa
  • Dijelite virtualne uređaje za faksanje s korisničkom grupom
  • Primajte fakseve…
Pročitajte više

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Voice over Internet Protocol, koji se naziva i IP telefonija, metoda je komunikacije za upućivanje poziva preko širokopojasne internetske veze kao alternativa uobičajenim pozivima putem analognog…

Pročitajte više

Integrated Services Digital Network (ISDN)

U telekomunikacijskoj tehnologiji, kratica ISDN označava tehnički pojam "Integrated Services Digital Network" i odnosi se na digitalni standard za telefonske mreže. Kao što naziv implicira, ova vrste…

Pročitajte više